PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1   Dạy và học ngày nay : T8   20000 
2   Dạy và học ngày nay : T8   20000 
3   Dạy và học ngày nay : T9   20000 
4   Dạy và học ngày nay : T10   20000 
5   Dạy và học ngày nay : T11   20000 
6   Dạy và học ngày nay : T2   20000 
7   Dạy và học ngày nay : T3   20000 
8   Dạy và học ngày nay : T4   20000 
9   Dạy và học ngày nay : T5   20000 
10   Dạy và học ngày nay : T6   20000 
11   Dạy và học ngày nay : T7   20000 
12   Dạy và học ngày nay : T8   20000 
13   Dạy và học ngày nay : T9   20000 
14   Dạy và học ngày nay : T10   20000 
15   Dạy và học ngày nay : T11   20000 
16   Dạy và học ngày nay : T12   20000 
17   Dạy và học ngày nay : T1   25000 
18   Dạy và học ngày nay : T2   25000 
19   Dạy và học ngày nay : T3   25000 
20   Dạy và học ngày nay : T4   25000 
21   Dạy và học ngày nay : T5   25000 
22   Dạy và học ngày nay : T6   25000 
23   Dạy và học ngày nay : T2   25000 
24   Dạy và học ngày nay : T3   25000 
25   Dạy và học ngày nay : T4   25000 
26   Dạy và học ngày nay : T5   25000 
27   Dạy và học ngày nay : T6   25000 
28   Dạy và học ngày nay : T7   25000 
29   Dạy và học ngày nay : T8   25000 
30   Dạy và học ngày nay : T11   25000 
31   Dạy và học ngày nay : T12   25000 
32   Dạy và học ngày nay kì 1: T3   28000 
33   Dạy và học ngày nay kì 1: T4   28000 
34   Dạy và học ngày nay kì 1: T5   28000 
35   Dạy và học ngày nay kì 1: T6   28000 
36   Dạy và học ngày nay kì 1: T7   28000 
37   Dạy và học ngày nay kì 1: T8   28000 
38   Dạy và học ngày nay kì 1: T12   28000 
39   Dạy và học ngày nay kì 1: T1   28000 
40   Dạy và học ngày nay kì 1: T2   28000 
41   Dạy và học ngày nay kì 1: T3   28000 
42   Dạy và học ngày nay : T1   28000 
43   Dạy và học ngày nay : T2   28000 
44   Dạy và học ngày nay kì 1: T9   28000 
45   Dạy và học ngày nay kì 1: T10   28000 
46   Dạy và học ngày nay kì 1: T11   28000 
47   Dạy và học ngày nay : T4   25000 
48   Dạy và học ngày nay : T5   25000 
49   Dạy và học ngày nay : T6   25000 
50   Dạy và học ngày nay : T7   25000 
51   Dạy và học ngày nay : T8   25000 
52   Dạy và học ngày nay : T9   25000 
53   Dạy và học ngày nay : T10   25000 
54   Dạy và học ngày nay : T11   25000 
55   Dạy và học ngày nay : T12   25000 
56   Dạy và học ngày nay : T1   25000 
57   Dạy và học ngày nay : T1   20000 
58   Dạy và học ngày nay : T9   25000 
59   Dạy và học ngày nay : T10   25000 
60   Dạy và học ngày nay : T2   20000 
61   Dạy và học ngày nay : T5   20000 
62   Dạy và học ngày nay : T5   20000 
63   Dạy và học ngày nay : T6   20000 
64   Dạy và học ngày nay : T7   20000 
65   Dạy và học ngày nay : T8   20000 
66   Dạy và học ngày nay : T8   20000 
67   Dạy và học ngày nay : T10   20000 
68   Dạy và học ngày nay : T11   20000 
69   Dạy và học ngày nay : T12   20000 
70   Dạy và học ngày nay : T1   20000 
71   Dạy và học ngày nay : T1   20000 
72   Dạy và học ngày nay : T4   20000 
73   Dạy và học ngày nay : T6   20000 
74   Dạy và học ngày nay : T6   20000 
75   Dạy và học ngày nay : T7   20000 
76   Dạy và học ngày nay : T7   25000 
77   Dạy và học ngày nay : T8   25000 
78   Dạy và học ngày nay : T9   25000 
79   Dạy và học ngày nay : T10   25000 
80   Dạy và học ngày nay : T12   25000 
81   Dạy và học ngày nay : T2   25000 
82   Dạy và học ngày nay : T3   25000