PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 100 3,313 4 4 169 4 6 13 100 6,193,190
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 3 75 5,926,095
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 83 3,671 4 30 775 4 4 3 154 6,210,901
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 88 5,036 46 31 113 12 16 4 365 6,583,363
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 58 3,946 37 208 425 15 32 3 94 6,102,610
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 88 6,313 22 4 215 20 5 3 171 6,178,559
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 23 4 4 6 4 1 159 5,954,317
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 59 3,378 13 4 61 4 4 2 177 6,213,442
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 75 4,575 14 6 4 4 15 5 200 6,051,493
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 128 0 21 46 47 8 62 6,246,589
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 96 6,211 12 109 258 7 6 4 106 6,154,356
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,039 5 4 9 7 4 4 142 6,325,548
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 68 49 159 4 4 3 121 6,072,055
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 46 5,004 19 4 4 4 4 1 110 6,100,402
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 168 6,151 30 55 247 9 5 3 134 6,130,999
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 85 7,433 202 10 24 38 42 7 190 6,344,707
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 84 6,635 14 3 75 27 9 1 62 6,263,595
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 79 6,478 81 317 682 17 28 1 244 6,193,178
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 88 4,321 6 4 0 4 4 1 106 6,195,170
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 43 1,872 4 4 4 4 7 3 98 5,716,631
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,319 7 4 4 4 4 2 60 6,222,039
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 23 3,573 70 7 7 51 9 3 98 6,032,341
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 33 6,388 30 0 115 30 6 7 150 6,320,821
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 34 3,761 28 30 90 4 14 5 121 6,041,639
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 8 162 5,815,667
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 30 5,274 25 16 107 3 4 8 348 6,710,239
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 30 5,140 15 23 101 38 13 2 83 6,396,021
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 69 2,622 40 68 197 32 4 5 110 6,149,526
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 91 3,243 318 35 167 48 13 3 164 2,537,578
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 51 3,342 11 11 7 11 4 5 103 500,830
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 65 4,043 11 12 7 7 4 3 85 413,466
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 106 5,180 11 11 7 7 4 1 93 449,091
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 76 6,660 0 0 7 7 4 3 63 421,102
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 106 5,689 15 11 7 7 4 5 66 353,388
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 44 4,391 11 11 8 7 4 2 56 402,553
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 135 7,274 0 6 10 72 15 3 82 386,558
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,571 7 11 7 7 4 4 53 341,491
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 79 5,504 11 11 8 7 4 2 48 310,294
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 122 4,362 11 11 7 7 4 1 107 389,929
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 54 6,693 46 11 9 7 11 3 78 404,132
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 108 6,988 11 11 7 7 4 2 69 441,379
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 43 2,453 11 11 7 7 4 2 2 190,271
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 65 5,446 11 11 7 7 4 4 122 439,091
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 67 4,998 20 11 2 0 4 2 40 354,248
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 38 4,294 89 11 8 8 5 3 65 420,311
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 101 5,504 51 15 108 23 6 5 49 350,276
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 51 6,517 11 11 7 7 4 2 70 287,700
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 34 4,514 15 11 5 7 9 2 88 329,313
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 137 5,543 11 11 7 7 4 2 94 271,207
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 6,863 11 11 8 7 4 5 138 366,197
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 55 3,683 19 11 7 7 4 3 66 329,158
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 175 3,891 17 11 7 37 4 3 98 412,478
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 37 5,700 27 3 12 3 26 2 106 372,458
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 12 3,711 7 0 0 7 0 1 61 258,790
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 131 5,161 11 11 7 7 4 5 68 408,025
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 26 7,060 17 11 2 10 29 1 109 394,281
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 54 6,610 11 11 8 7 4 3 107 334,459
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 25 0 13 1 1 0 6 1 3 105,405
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số3,713279,4431,7981,3184,3357595101966,590185,820,952