PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:11:48 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Hà Huy Tráng09:06:41 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
3Khách vãng lai09:05:45 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
4Hà Huy Tráng09:05:18 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Danh_sach_hoc_sinh_khuyet_tat_c1.aspx
5Hà Huy Tráng09:04:55 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/chuyen_di_den_c1.aspx
6Hà Huy Tráng09:04:25 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
7Hà Huy Tráng09:04:18 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
8Khách vãng lai09:04:12 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai09:04:00 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai08:55:07 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai08:54:53 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
12Khách vãng lai08:51:56 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
13Khách vãng lai08:42:52 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
14Khách vãng lai08:41:22 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=53546
15Khách vãng lai08:31:58 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
16Khách vãng lai08:31:52 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
17Khách vãng lai08:22:49 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00216
18Khách vãng lai08:00:24 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32847
19Khách vãng lai07:56:09 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33010
20Khách vãng lai07:54:16 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
21Khách vãng lai07:54:06 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai07:51:01 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
23Khách vãng lai07:07:57 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5728
24Khách vãng lai06:48:10 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai06:44:41 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00389
26Khách vãng lai06:41:38 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
27Khách vãng lai06:16:03 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32916
28Khách vãng lai06:12:19 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32701
29Khách vãng lai05:55:23 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32842
30Hà Huy Tráng05:46:46 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
31Hà Huy Tráng05:46:37 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
32Hà Huy Tráng05:46:28 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai05:45:13 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
34Khách vãng lai05:43:15 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7631
35Khách vãng lai05:39:34 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7628
36Hà Huy Tráng05:39:16 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/upload_van_ban.aspx
37Khách vãng lai05:39:11 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai05:39:06 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
39Khách vãng lai05:37:34 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
40Khách vãng lai05:32:54 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai05:07:17 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai04:52:01 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6355
43Khách vãng lai04:41:20 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32773
44Khách vãng lai04:27:26 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai04:26:38 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8024
46Khách vãng lai04:13:52 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32746
47Khách vãng lai03:50:02 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32842
48Khách vãng lai03:43:20 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai03:28:08 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7628
50Khách vãng lai03:27:59 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
51Khách vãng lai03:24:09 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7631
52Khách vãng lai03:19:35 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7627
53Khách vãng lai03:15:23 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32799
54Khách vãng lai02:54:20 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
55Khách vãng lai02:45:27 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=53343
56Khách vãng lai02:43:54 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32746
57Khách vãng lai02:34:35 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8024
58Khách vãng lai02:27:25 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32773
59Khách vãng lai02:23:26 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6355
60Khách vãng lai02:18:24 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=53348
61Khách vãng lai01:29:12 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9667
62Khách vãng lai01:20:42 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=53352
63Khách vãng lai01:15:53 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32821
64Khách vãng lai01:13:48 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
65Khách vãng lai01:03:24 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32930
66Khách vãng lai00:47:58 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32914
67Khách vãng lai00:41:37 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32767
68Khách vãng lai00:29:03 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7597
69Khách vãng lai00:25:33 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32935
70Khách vãng lai00:23:37 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32886
71Khách vãng lai00:20:32 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32777
72Khách vãng lai00:13:50 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00218
73Khách vãng lai00:03:35 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32789
15 11 2018