PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:55:18 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:51:56 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32870
3Khách vãng lai11:49:01 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32882
4Khách vãng lai11:38:19 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai11:30:28 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32905
6Khách vãng lai11:28:49 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7622
7Khách vãng lai11:27:36 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai11:17:37 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai11:17:20 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai11:11:07 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32900
11Khách vãng lai10:46:45 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
12Khách vãng lai10:38:13 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32839
13Khách vãng lai10:12:08 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
14Khách vãng lai09:53:47 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
15Khách vãng lai09:52:43 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00213
16Khách vãng lai09:33:46 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32952
17Khách vãng lai09:15:21 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32898
18Khách vãng lai09:15:14 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6361
19Khách vãng lai08:56:02 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32670
20Khách vãng lai08:55:01 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7619
21Khách vãng lai08:39:24 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai08:39:20 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00221
23Khách vãng lai08:30:30 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
24Khách vãng lai08:23:48 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32868
25Khách vãng lai08:16:50 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7598
26Khách vãng lai07:46:09 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32912
27Khách vãng lai07:26:39 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6357
28Khách vãng lai07:18:17 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32944
29Khách vãng lai07:16:27 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32868
30Khách vãng lai07:04:31 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32666
31Khách vãng lai06:28:08 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login.aspx
32Khách vãng lai06:08:16 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
33Khách vãng lai06:04:24 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6354
34Khách vãng lai05:50:46 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32877
35Khách vãng lai05:45:35 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00208
36Khách vãng lai05:41:04 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32677
37Khách vãng lai05:13:56 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32836
38Khách vãng lai05:07:44 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5723
39Khách vãng lai04:54:37 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
40Khách vãng lai04:42:03 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
41Khách vãng lai04:34:59 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai04:25:10 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32901
43Khách vãng lai04:24:52 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32823
44Khách vãng lai04:14:34 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5735
45Khách vãng lai03:45:25 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32906
46Khách vãng lai03:44:22 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
47Khách vãng lai03:43:48 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32853
48Khách vãng lai03:32:26 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32903
49Khách vãng lai03:30:23 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32800
50Khách vãng lai03:22:23 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
51Khách vãng lai03:17:18 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7612
52Khách vãng lai02:34:25 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
53Khách vãng lai01:56:53 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
54Khách vãng lai01:54:48 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
55Khách vãng lai01:00:26 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32843
56Khách vãng lai00:25:16 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7604
57Khách vãng lai00:22:16 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
58Khách vãng lai00:05:04 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6352
17 1 2019