PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1 1A
2 1B
3 2A
4 2B
5 3A
6 3B
7 4A
8 4B
9 5A
10 5B